image

zmieni się ponieważ wszystkie zdarzenia, które miały miejsce w przeszłości są stale aktualizowane. Przykładem może być historia II wojny światowej. Oprócz opisu najważniejszych wydarzeń i biografii postaci historycznych, na bieżąco dodawane są do niej nowe analizy dotyczące okresu działań wojennych, interpretacji poczynań rządowych czy ocena ich skutków społecznych.

Historia jest dziedziną nauki, która zajmuje się badaniem przeszłości w celu lepszego zrozumienia teraźniejszości i przygotowania do przyszłości. Pojęcie „historia” obejmuje również wszelkie informacje dotyczące ludzi, społeczeństw i ich roli w szerszych trendach kulturowych, politycznych, gospodarczych i religijnych. Historia może być traktowana jako studium cyklu ustanawiania i zmiany reguł i norm obowiązujących w określonym społeczeństwie lub na całym świecie. Obejmuje ona takie tematy, jak okoliczności powstania ważnych postaci historycznych, bitwy i inne ważne wydarzenia oraz analiza skutków tych zdarzeń dla nas dnia dzisiejszego. Historicy odgrywają ważną rolę poprzez tworzenie źródeł informacji pomagającym lepiej poznawać historię. Szeroka perspektywa bardzo czasami może wprowadzać dodatkowe ograniczenia do postrzegania tego samego procesu historycznego przedstawionego przez równoczesny ogląd równolegle rosnącego cyfrowego poziomu skomplikowanymi interakcjami dziejowymi.
table.insert(history, new_amount)
end

— zwraca ostatnią wartość z kolumny historii
function get_last_history()

local lastIndex = #history
if (lastIndex == 0) then return 0 end

return history[lastIndex]
end

— Zapisuje obecną ilość pracowników na koniec miesiąca do pliku csv. Dodaje również informację do stosu określającego poprzednie wystapienia danego poziomu pracowników.
function add_amounts()
–dodawanie nowego rekordu i aktualizacja stosu histori

local file = io.open(“data/liczba-pracownikow-“..name..”.csv”, “a”) — „a” oznacza append (akcesory – dopisywaniedo pliku csv )

if file then — jeśli plik istnieje

add_to_history(amount) — dodanie wartości amount to stosu history odpowiadajacemu nazwisku w tabeli name

file:write(month .. “,” .. year .. “,” .. amount..”\n”) — dopisanie obecnej liczby pracowników do końca pliku csv z dana nazwa osoby

io.close(file) — zamknięcie struktury FILE (plik wejscia/wyjscia ) – IO jest to monitorking struktur files i srcinaze doswiadczeneia input / output device w C++ https://pl.wikipedia.org/wiki/Wej%C5%9Bcie-wyj%C5%9Bcie_(programowanie)import == szybkie importowanie innych modulow to samo co require ale tylko duzo szybczeij eleganckirjsze *Pozdrawiam :)* :))))))) wałek pomaranczowa smierc!!!!!!!!!!!!!!! :))) chociaz tam gdzie ja bylem tego niema on more być umiera amfetamina pierwsza linia import bedzie bardzo długaGGGGGGG GGGGGGGGGG GGGGGGGGGGG GGGGGGG lalalaaaaaaaaaaaaalaaaaaaaaaaaalaAAAAAAAAAAAAAAA czesc moi mili! jak sie macie? love you alllllllllllll kisshhhs
$tblHistory = $sql -> Execute(
‘SELECT bh_id, bh_hi_id, bh_imie, bh_nazwisko, bh_dokument, p.plc_nazwa
FROM bip.biphistory AS h JOIN plcompany AS p ON (p.plc_id = h.bh_plc)
WHERE h.bh_toponstancja=’ .$eventId);
if ($tblHistory !== false) {
while (!$tblHistory->EOF){ //pętla po rekordach historii
$historialData[]=array(‘bhId’ => $tblHistory->fields[‘bh_id’], //ID-rekordu w tabeli historytycznej BIPHISTORY
‘workerName’=> array(‘name’ => htmlspecialchars($tblHistory->fields[‘bh_imie’]), //Imię pracownika
‘surname’ => htmlspecialchars($tblHistory->fields[‘bh

Historia to dziedzina, która zajmuje się badaniem i rekonstruowaniem przeszłości ludzi, miejsc i zdarzeń. Do jej głównych narzędzi należą źródła historyczne takie jak dokumenty, wspomnienia pisane przez osoby, które były świadkami określonych wydarzeń lub mogli je obserwować oraz rzeźby, monety i inne artefakty będące odpowiednikami cyfrowymi dla ustnych opowieści. Historia ma istotne znaczenie, ponieważ pozwala nam lepiej zrozumieć naszych poprzedników i ich czyny oraz sposoby postrzegania świata. Poza tym może ona być inspiracją do tworzenia nowego systemu wartości czy teoriach dotyczących polityki lub filozofii. Kolejnym ważnym aspektem historii jest nauczanie go jako przedmiotu w szkołach w celu podniesienia poziomu edukacji społeczeństwa na temat swojej kultury oraz przeszłości.